Medezeggenschapsraad Beatrix College: iets voor U?  

Met het naderen van einde schooljaar 2023-2024 eindigt ook de zittingstermijn (3 jaar) van een ouder die nu zitting heeft in de MRO. Wij als oudergeleding van de MR van het Beatrix College (MRO) zoeken daarom een enthousiaste en betrokken ouders die zich willen inzetten voor de school en met name het welzijn van de leerlingen.  

Waarom de Medezeggenschapsraad (MR)?  

Zodra uw kind de stap naar het voortgezet onderwijs maakt verliest u als ouder vaak het directe contact met de school en daarmee ook de connectie met wat er op school gebeurt. Wat speelt er zich allemaal af tussen de muren, naast wat u van uw kind verneemt? Lidmaatschap van de MR geeft u de kans direct bij de school van uw kind betrokken te blijven.  

De MR maakt het verschil.  

Wat is er nu mooier dan dat u als ouder directe invloed kunt hebben op het reilen en zeilen van de school en beslissingen die van belang zijn voor haar leerlingen? Onze kinderen brengen een groot deel van hun tijd door in het klaslokaal. Zij werken daar aan hun toekomst en leren er niet alleen voor het examen; zij leren er ook veel in sociaal opzicht. Allemaal dingen waar zij in hun latere leven profijt van hebben. Belangrijk dus als ouder te weten wat er zoal speelt en mee te denken over de inhoud van wat er op school gebeurt. Het lidmaatschap van de MR biedt u de kans om invulling te geven aan uw betrokkenheid bij de school en op te komen voor het belang van uw en onze kinderen.  

Hoe werkt de MR?  

De MR bestaat uit 4 leerlingen, 8 personeelsleden en 4 ouders (de oudergeleding). Samen dragen de leden bij aan het onderwijskundig klimaat waarin de leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. De MR denkt mee over belangrijke zaken die met de school en het onderwijs te maken hebben en kan door middel van advisering of instemming haar stem laten horen. De oudergeleding (MRO) kan bijvoorbeeld advies geven over een voorgenomen reorganisatie of een wijziging in het schoolbeleid. Beslissingen die onder het instemmingsrecht vallen zijn bijvoorbeeld de vaststelling of wijziging van het schoolreglement of schoolplan. 

Wat vragen wij van U als MR lid?  

De vergaderingen zijn eenmaal in de zes weken volgens een vooraf vastgestelde jaarplanning en vragen ongeveer 2,5 uur van uw tijd. Soms wordt er, als de situatie daarom vraagt, een extra voorbespreking belegd. Daar komt de tijd die u investeert in het lezen van de stukken ter voorbereiding op de vergaderingen nog bij.  

Geïnteresseerd?  

Als u door deze informatie enthousiast geworden bent om als ouder uw steentje bij te dragen als lid van de MR kunt u zich voor 10 juni 2024 aanmelden bij de MRO via:  

hasselman.dirk@gmail.com 

Bij bovenstaand e-mail adres kunt u ook terecht voor meer informatie. De procedure voor aanmelding is als volgt: als u zich kandidaat wil stellen mailt u een korte omschrijving van uzelf en uw motivatie om zitting te nemen in de MR. (Wie ben ik en waarom stel ik me kandidaat voor de MR?). Het stukje mag maximaal 100 woorden bevatten, indien er meer dan 1 kandidaat is zullen er verkiezingen gehouden worden. Let op: het stukje dat u instuurt zal gebruikt worden om u bij eventuele verkiezingen voor te stellen aan alle ouders die gaan stemmen, u presenteert zich alleen door middel van deze tekst zonder toevoeging van een foto.  

 

MR Beatrix college…..waar impact begint ….