Onderwijs
Passend Onderwijs

Zorg en ondersteuning op het Beatrix College (Schooljaar 2015-2016)


Inleiding

De term die wij gekozen hebben om het schoolondersteuningsprofiel in één woord weer te geven is “zorglight”-profiel. Onze docenten zijn opgeleid om bijvoorbeeld lichte concentratie-,  ADHD-, ADD- en ASS-ondersteuning te bieden. Het is lastig om de grens tussen lichte en zwaardere ondersteuningsbehoefte aan te geven en voor ons is het uitgangspunt dat de ondersteuning in principe binnen de huidige structuur vorm gegeven moet kunnen worden. Naast de leerlingen met een gedragsondersteuningsbehoefte volgt bij ons ook een aantal langdurige zieke kinderen de lessen. Voor deze leerlingen geldt dat ze het merendeel van de lessen in een reguliere setting aanwezig kunnen zijn en met behulp van de op school aanwezige gespecialiseerde begeleiding een goede kans van slagen hebben om een diploma te behalen.


Basiszorg

In de eerste lijn (het dagelijkse lesgebeuren) wordt elke leerling tijdens zijn/haar schoolloopbaan begeleid/gecoacht door een mentor of coach. Deze blijft voor de leerling en zijn/haar ouders het eerste aanspreekpunt. De mentor/coach heeft een schakelfunctie met betrekking tot de communicatie tussen leerling, lesgevers en ouders en is de regisseur van het plan van aanpak wanneer een mentor-/coachleerling in het team wordt besproken. Een gedegen voorbereiding met betrekking tot het in kaart brengen van de hulpvraag en het afstemmen van de ondersteuningsbehoefte alsmede het inbrengen van relevante, belangrijke gegevens zijn hierbij van groot belang. De mentor/coach weet zich verzekerd van de professionele medewerking van en collegiale ondersteuning door zijn/haar teamleden en de expertise in het interne zorgteam.


Op tweedelijns niveau vindt ondersteuning plaats door functionarissen uit het interne zorgteam en lesgevers/mentoren van de verschillende afdelingen.

Voorbeelden daarvan zijn:

 • examentraining op verzoek/advies van leerlingen, ouders of collega’s, gegeven door docenten uit de verschillende afdelingen met bovenbouwleerlingen;
 • sociale vaardigheidstraining (SOVA) voor leerlingen die hiervoor door middel van een signaleringsformulier door collega’s zijn aangemeld;
 • beter omgaan met faalangst, trainingen (BOF) voor leerlingen die hiervoor door middel van een signaleringsformulier door collega’s zijn aangemeld;
 • omgaan met verlies (rouwverwerking) voor leerlingen die hiervoor door middel van een signaleringsformulier door collega’s zijn aangemeld;
 • remedial teaching van leerlingen met problemen op het gebied van taal en rekenen; leerlingen met een dyslexieverklaring worden automatisch opgenomen in de ondersteuning door remedial teachers;
 • begeleiden van leerlingen in een moeilijke thuissituatie/opvoedingsondersteuning voor ouders in de thuissituatie door schoolmaatschappelijk werker;
 • huiswerk- en loopbaanbegeleiding;
 • begeleiden van leerlingen met een acute hulpvraag die vanwege privacy worden doorverwezen naar de vertrouwenspersonen.


Extra ondersteuning

Voorbeelden van extra ondersteuning:

 • ondersteuning van cluster 1 of 2 leerlingen (visueel of auditief beperkt), cluster 3 leerlingen (langdurig ziek/lichamelijk gehandicapt) en cluster 4 leerlingen (lichte gedragsproblemen, ASS, ADHD) door mentoren/coaches die door gespecialiseerde begeleiders in overleg met en gecoördineerd door de zorgcoördinator hiervoor worden ondersteund;
 • studiebegeleiding van leerlingen; veelal leerlingen met achterstand in verschillende leergebieden; - ondersteuning en stimuleren van begaafde leerlingen in het project Talentum;
 • ondersteuning en stimuleren van begaafde leerlingen in Twee Talig Atheneum;

Wij beschikken op dit moment over twee gespecialiseerde begeleiders binnen de school voor de extra ondersteuning van onze leerlingen met gedragsproblemen en –stoornissen en eenzijdige, lichamelijke beperkingen.

Alle toegangen zijn voorzien van elektrisch bedienbare deuren. De gangen zijn breed genoeg voor elektrische rolstoelen. In alle gebouwen zit een mindervalidentoilet met douche en alarm. Er is een aparte ruimte voor BHV en EHBO. Er is een 888-procedure (telefonische interne 112) voor EHBO en calamiteiten.

Wat wij als school niet doen, is medische verzorging (v.b. toedienen van medicijnen) of hygiënische verzorging van een leerling, zoals verschoning of begeleid toiletbezoek. Daarnaast valt het vervoer van een leerling van en naar school onder de verantwoordelijkheid van ouders, evenals speciaal vervoer bij excursies. Extra leermiddelen worden onder bepaalde voorwaarden gefaciliteerd door school. Hiervoor is toestemming van de zorgcoördinator nodig.

Wij bieden geen aparte en/of kleinere klassen of aparte lesroosters voor kinderen, die dat voor een succesvolle schoolloopbaan nodig hebben.


Tot slot

Het uitgangspunt van ons als Beatrix College is dat elk kind op de juiste plek in de juiste afdeling terecht komt met een goede kans om binnen het aantal jaren dat er voor staat een diploma te kunnen halen. Mocht uw kind extra (gespecialiseerde) ondersteuning nodig hebben, neemt u dan vóór de aanmelding contact op met onze zorgcoördinator Rens van Heerbeek, rvheerbeek@beatrixcollege.nl of de directeur onderbouw Tom Heijnen, theijnen@beatrixcollege.nl. Beiden zijn bereikbaar onder nummer: 013-5711725.